ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VIDEORESULT® – GUIDO VAN DEN ZEGEL

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten, waarbij een koper aan VIDEORESULT® de opdracht geeft tot het doen vervaardigen en/of leveren van producten en/of diensten (marketingadvies, video, foto, ruimer advies, …). Andere voorwaarden, die voorkomen op briefwisseling of andere documenten, uitgaande van de koper, zijn aan VIDEORESULT® niet tegenstelbaar. Bij betwisting gelden uitsluitend onderhavige voorwaarden.

Artikel 2 – Geldigheid offertes

De door VIDEORESULT® opgestelde offertes zijn 15 dagen geldig. Offertes zijn enkel bedoeld ter informatie en kunnen gewijzigd worden door de opdrachtnemer.

Artikel 3 – Werkmiddelen

De koper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen zodat VIDEORESULT® de gevraagde diensten probleemloos kan uitvoeren. Dit houdt in het verstrekken van benodigde informatie, infrastructuur, eventuele licenties/vergunningen, evenals eventueel organisatorische- en productiemiddelen. De koper is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering, inhoud, bruikbaarheid en kwaliteit van de aangeleverde middelen. VIDEORESULT® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van deze of andere middelen/infrastructuur.

Artikel 4 – Orders wijzigen en annuleren

Wijzigingen m.b.t. geplaatste orders dienen door de koper schriftelijk te worden verstrekt en zullen pas worden uitgevoerd na de schriftelijke aanvaarding van de wijziging door VIDEORESULT®. In het geval de koper de bestelling annuleert voor het begin van de productie, dient de koper van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van het bedrag van het order. In het geval van videoproducties dient een annulering te gebeuren minstens 48 uur voor aanvang van de job. Zo niet, dient de koper een schadevergoeding te betalen overeenkomstig aan 50% van het vooropgesteld bedrag. Indien de koper na de finale oplevering het order nog wil aanpassen, zal hiervoor een meerprijs worden aangerekend.

Artikel 5 – Werkuren

Een werkdag bedraagt max. 10 uur inclusief (maaltijd)pauzes en reistijd vanuit Bilzen (Beverst) tot de afgesproken locatie van de uit te voeren werken. Ieder overuur zal worden gefactureerd aan 150% van het uurloon.

Artikel 6 – Goedkeuring afgewerkt order

De koper dient de previews van de productie grondig na te kijken en zijn goedkeuring schriftelijk of mondeling mee te delen, alvorens het order afgeleverd zal worden. Indien nadien blijkt dat er toch nog een fout in het finale product zit, dan kan VIDEORESULT® hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Correcties of aanpassingen na oplevering hebben een meerprijs tot gevolg die door de koper dient betaald te worden. VIDEORESULT zal in dat geval op voorhand een kostenraming bezorgen aan de koper.

Artikel 7 – Leveringstermijn
De leveringstermijnen zijn steeds indicatief en houden in hoofde van VIDEORESULT® nooit enige resultaatsverbintenis in. Uiteraard stellen we alles in het werk om afgesproken termijnen te respecteren.

Artikel 8 – Gegevensbescherming
VIDEORESULT® erkent de verantwoordelijke en de verwerker te zijn van de gegevensverwerking die zij uitvoert en verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als gegevensverwerker onderneemt en verbindt de partij zich ertoe:

De passende technische en organisatorische maatregelen te nemen en zodanig toe te passen dat de verwerking voldoet aan de wettelijke vereisten m.b.t. gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgt;
Om de verantwoordelijke van de verwerking bij te staan bij de verwerking van persoonsgegevens, en de laatstgenoemde op de hoogte te houden van elk gebruik dat een risico kan inhouden;
Om de verantwoordelijke van de verwerking op de hoogte te houden van een data-lek binnen 24 uur nadat hij kennis heeft genomen van deze inbreuk zodanig dat de verantwoordelijke van de verwerking de gegevensbeschermingsautoriteit en – indien nodig – de betrokkenen op de hoogte kan stellen;
Om de verantwoordelijke van de verwerking bij te staan om binnen de wettelijke toegestane termijnen te reageren op verzoeken van betrokkenen door hen toegang te verlenen tot alle noodzakelijke informatie, door ze te beantwoorden en door de andere partij onmiddellijk op de hoogte te houden van de verzoeken van de betrokkenen;
Om geen persoonsgegevens over te dragen naar landen buiten de Europese Unie, tenzij deze landen eenzelfde adequaat beschermingsniveau garanderen erkend door de Europese Commissie. Het is toegelaten persoonsgegevens over te dragen aan bedrijven die zich aan het Privacy Shield houden, aangenomen door de Europese Commissie.
De gegevensverwerking niet uit te besteden zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke van de verwerking;
Haar personeel te verbieden de persoonsgegevens van de gegevensverwerker zonder diens toestemming te verwerken en passende contactuele verplichtingen op te leggen aan haar personeel, inclusief de verplichting ten aanzien van vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging;
Om de verantwoordelijke van de verwerking alle documenten, verwerkingen en data die in zijn bezit zijn gekomen over te maken of te vernietigen op een manier die voldoet aan gegevens beschermingsregels en deze vernietiging op een eenvoudig verzoek te bevestigen;
Om de verantwoordelijke van de verwerking in staat te stellen verificaties uit te voeren die hij nodig acht om de naleving van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming te waarborgen.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid
VIDEORESULT® en de koper komen overeen dat iedere informatie die circuleert tussen beide partijen en eventueel betrokken individuen als strikt vertrouwelijk wordt beschouwd. Het feit dat er een professionele overeenkomst geldt tussen beide partijen wordt niet beschouwd als vertrouwelijke informatie. Een verzoek van rechtswege heft deze vertrouwelijkheid automatisch op.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van VIDEORESULT® tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief intresten, kosten, schadebedingen en eventuele belastingen. De koper draagt de risico’s vanaf de levering. De koper zal al het nodige doen om dit eigendomsbehoud niet in gevaar te brengen.

Artikel 11 – Copyrights / Intellectuele eigendom

De koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste toestemming door of vanwege alle rechthebbenden, zoals, maar niet beperkt tot een auteursrechtenorganisatie, en verklaart en garandeert VIDEORESULT® te beschikken over het recht om het productiemateriaal te maken, te verveelvoudigen en openbaar te maken. Bij het niet bekomen van zodanige toelating zal de koper de verkoopprijs verschuldigd blijven, zonder uitlevering van de goederen, welke in dit geval zullen vernietigd worden. De koper zal VIDEORESULT® vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering die wegens een schending van de rechten van een derde zou worden ingesteld en die er toe zou leiden dat VIDEORESULT® tot de betaling van een schadevergoeding zou verplicht worden omwille van het feit dat VIDEORESULT® de richtlijnen, specificaties en instructies van de koper heeft gevolgd.

De koper is niet gerechtigd om de handelsnaam, logo of enig handelsmerk van VIDEORESULT® te gebruiken, tenzij dat dit expliciet en schriftelijk door VIDEORESULT® zou zijn toegestaan. Alle rechten van intellectuele eigendom op de producten van VIDEORESULT®, waaronder, doch niet limitatief, patenten, copyrights, handelsmerk, commercieel geheim, domeinnaam etc. en alle andere toepasselijke rechten, zijn en blijven exclusieve eigendom van VIDEORESULT®. De koper zal er bovendien voor instaan dat hij over alle benodigde schriftelijke autorisaties van rechthebbenden beschikt voor de materialen en bronnen die hij aanlevert, en hij zal op eerste verzoek van VIDEORESULT® alle nadere documentatie verstrekken, alsmede garandeert de koper VIDEORESULT® uitdrukkelijk dat VIDEORESULT® door het uitvoeren van de opdracht geen inbreuk maakt op rechten van derden, en vrijwaart hij VIDEORESULT® tegen elke vordering en aanspraken van eventuele benadeelde derden dienaangaande.  Het is VIDEORESULT® uitdrukkelijk toegestaan om informatie in te winnen bij alle mogelijke beherende instanties van intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, licenties en copyrights om de eigendom en oorsprong van de betreffende rechten na te gaan. In dat geval zal VIDEORESULT® enkel die informatie verstrekken die noodzakelijk is om de benodigde inlichtingen te bekomen.

Artikel 12 – Kopiëren en dupliceren van opnames

VIDEORESULT® kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de slechte kwaliteit van de door de klant geleverde opname of beelden. In geval van een incident tijdens de overdracht of het kopiëren verbindt VIDEORESULT® zich ertoe om lege banden of harde schijven van dezelfde lengte of grootte te voorzien. Er kan geen klacht ingediend worden tegen VIDEORESULT® voor schade met betrekking tot de inhoud van de geleverde beelden. De klant wordt geacht Sabam te hebben betaald voor de reproductie- en distributierechten van beelden en audio die aan VIDEORESULT® worden geleverd om kopieën te maken. VIDEORESULT®kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een dergelijke tekortkoming van de klant.

 

 

 

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

VIDEORESULT® is niet verantwoordelijk voor de schade die de goederen eventueel rechtstreeks zouden toebrengen aan de koper, derden en diens goederen en aangestelden, of die het gevolg zijn van het gebruik van de door VIDEORESULT geleverde producten, diensten en/of uitgevoerde werken. VIDEORESULT® is eveneens in geen enkel geval aansprakelijk voor directe en indirecte schade met inbegrip van bedrijfsschade, zoals ten niet limitatieve titel; personeelskosten, verhoogde storingsgevoeligheid, reputatieschade, verminderde betrouwbaarheid, gemiste besparingen, gederfde winsten enz. De koper zal VIDEORESULT® vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade en kosten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen van derden met betrekking tot deze schade. VIDEORESULT® zal bovendien niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vorderingen die door een derde lastens de koper worden ingesteld.

Artikel 14 – Betalingen

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar vóór vervaldag vermeld op de factuur.
  2. Betaalde facturen gelden als akte van afstand van auteursrechten ten gunste van de klant. VIDEORESULT® zal geen auteursrechten claimen bij hergebruik door de klant. In ruil mag VIDEORESULT® de beelden wel archiveren, gebruiken en vertonen ter promotie van haar diensten. Zonder andersluidende mededeling op de factuur, zijn eventuele Sabam kosten en auteursrechten aan derden ten laste van de klant.
  3. Elke betwisting moet binnen de 5 werkdagen na de verzending van de factuur volgens factuurdatum per aangetekend schrijven worden kenbaar gemaakt. Elke klacht na verloop van deze termijn is ongegrond.
  4. Bij niet-betaling op de voornoemde vervaldag, geeft onze factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling noch aanmaning recht op een verwijlintrest van 1,5% per maand tot op de datum van volledige vereffening.
  5. Indien een vervallen factuur onbetaald blijft, zonder behoorlijke rechtvaardiging binnen een termijn van 15 dagen die volgt op de toezending van een ingebrekestelling, zal ons, voor de administratieve kosten, veroorzaakt door wanbetaling, een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd zijn die 15% beloopt van het bedrag dat onbetaald bleef na het verstrijken van voornoemde termijn zulks met een minimum van 25 euro. De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de hierboven voorziene verwijlintresten te betalen.

Artikel 15 – Overmacht

In geval van noodsituatie of overmacht is VIDEORESULT® niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en worden al haar verplichtingen met onmiddellijke ingang opgeheven.

Artikel 16 – Bevoegdheid

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Artikel 17 – Slotbepaling

Indien de koper eigen aankoop- of verkoopsvoorwaarden heeft, dan blijven enkel de algemene verkoopsvoorwaarden van VIDEORESULT® van toepassing. Zelfs indien de koper in zijn voorwaarden vermeldt dat enkel zijn voorwaarden van toepassing zijn. Indien de rechtbank één van bovenstaande clausules nietig verklaart, zullen de andere clausules onverminderd blijven bestaan.​

 

Scroll naar boven